ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ

 • ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ
ਆਰਟਸ

 • BA Sem-I
 • BA Sem-II
 • BA Sem-III
 • BA Sem-IV
 • BA Sem-V
 • BA Sem-VI

ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ:

 • ਪੰਜਾਬੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ)
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ)
ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ (ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ):
 • ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ (20) / ਇਲੈਕਟਿਵ ਹਿੰਦੀ (22) 
 • ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ (12)
 • ਭੂਗੋਲ (25) / ਕੰਪਿਊਟਰ (44)
 • ਇਤਿਹਾਸ (11)
 • ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (15)

 • ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ

Creative Writing  &  Content Development.

This document was last modified on: 14-05-2022