ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ

ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ

ਆਰਟਸ
 • BA Sem-I
 • BA Sem-II
 • BA Sem-III
 • BA Sem-IV
 • BA Sem-V
 • BA Sem-VI

ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ:

 • ਪੰਜਾਬੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ)
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ)
ਨਿਮਨ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ (ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ):
 1. ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ (20) / ਇਲੈਕਟਿਵ ਹਿੰਦੀ (22) / ਇਲੈਕਟਿਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (19)
 2. ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ (12)
 3. ਭੂਗੋਲ (25) / ਕੰਪਿਊਟਰ (44)
 4. ਇਤਿਹਾਸ (11)
 5. ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (15)
This document was last modified on: 21-05-2019